Kurzemes Akcija Interdisciplinārais bērnu atīstības centrs

 

K.Ukstiņa 5a - 1a
Liepāja, LV - 3401

Darba laiks:
10:00 - 18:00 darba dienās

Tel.: 34-80282
Fakss: 34-80221
kassibac@apollo.lv


 

2006.gada 9.un 10.jūnijā, Rīgas Stradiņa universitātē norisinājās biedrības „Kurzemes Akcija „Saules Stars”” rīkotā starptautiskā konference „Sociālpediatriskā aprūpe bērnam un viņa ģimenei”.
Konferencē piedalījās 130 dalībnieki - pediatri, bērnu neirologi, fizioterapeiti, pedagogi, psihologi, logopēdi, sociālie darbinieki, mūzikas terapeiti, no visiem Latvijas reģioniem - Kurzemes, Latgales, Vidzemes un Zemgales.
 
Konferences mērķis bija sociālpediatriskās aprūpes aktualizēšana Latvijā.
 
Konferencē referēja speciālie pedagogi, logopēdi, psihologi, bērnu neirologi, mūzikas terapeiti, fizioterapeiti, kā arī vecāku atbalsta grupu pārstāvji.
 
9.jūnijā konferences dalībnieki strādāja trīs darba grupās:
• neirologu simpozijā - vadīja dr. Aija Kauliņa (bērnu neiroloģe /attīstības pediatre, Liepāja);
• pirmsskolas vecuma problemātikai veltītā darba grupā – vadīja Mg paed. Zane Tumševica (agrīnās attīstības logopēde/ logopēde, Liepāja);
• skolas vecuma problemātikai veltītā darba grupā – vadīja Mg paed. Inese Stepko (speciālais pedagogs/Montesori pedagogs, Liepāja).
 
Konferences dalībnieki formulēja šādus galvenos secinājumus:
• Latvijā nav vienota uzskata mācīšanās traucējumu patoģenēzē un diagnostikā, līdz ar to mācīšanās traucējumu diagnostika bieži vien ir novēlota .
• Neprecīzas un novēlotas mācīšanās traucējumu diagnostikas dēļ, kā arī neizpratnes par mācīšanās traucējumu agrīnas korekcijas nozīmību, līdzekļi tiek novirzīti uz vēlīnu, nofiksētu patoloģiju terapiju.
• Mācīšanās traucējumu problēmu risināšana tiek novirzīta vairāk uz izglītības sistēmu, neaktualizējot to bērnu veselības aprūpes sistēmā -pediatrijā.
• Trūkst testu materiāls bērnu psiholoģiskai testēšanai, intelekta( IQ) precīzai noteikšanai, kā arī apmācītu speciālistu darbam ar šo materiālu.
• Vērojams profesionālu psihologu trūkums skolēnu izziņas darbības traucējumu korekcijas un kompensācijas veikšanai - šobrīd sagatavotie izglītības psihologi nespēj veikt tās funkcijas un darbības, ko izvirza skolas dzīve.
• Fizioterapeitu, mūzikas terapeitu, logopēdu un logoritmikas speciālistu trūkums speciālās izglītības programmās.
• Primārās veselības aprūpes sistēmā ir nepietiekams to speciālistu daudzums, kuri būtu spējīgi kvalificēti diagnosticēt agrīnos bērna attīstības traucējumus, līdz ar to agrīnā attīstības korekcija ir novēlota.
• Līdzekļi veselības aprūpes sistēmā pārsvarā tiek novirzīti uz jau nofiksētu patoloģiju terapiju vēlīnākā bērna vecumā, bet ne uz agrīnu habilitāciju un attīstības veicināšanu, kas ievērojami mazinātu invalidizācijas risku vēlākā periodā.
• Bērniem ar ģenētiskiem sindromiem netiek pietiekoši novērtētas kognitīvās spējas un audzināšanas vajadzības. Šie bērni tiek vērtēti pēc bērna ar normālu ģenētisko materiālu attīstības skalas.
• Trūkst speciālistu, medicīnas, aprūpes un izglītības iestāžu, darba materiālu, lai kvalitatīvi varētu strādāt ar izmainīta ģenētiskā materiāla bērniem, maksimāli izmantojot viņu garīgās un fiziskās attīstības iespējas.
• Nepietiekošs ir psiholoģiskais un sociālais atbalsts ģimenēm, kurās aug bērni ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem.
 
Latvijas valsts ir ratificējusi 1989. gada 20. novembra "KONVENCIJU PAR BĒRNA TIESĪBĀM", spēkā esošu no 1992.gada 14.maija, kuras 3.pantā, 6.panta (2.)punktā, 23.pantā, 24.pantā, 25.pantā un 29.panta (1.) punkta (a) apakšpunktā ir izklāstīti dalībvalstu pienākumi un darbības attiecībā uz bērnu veselības aprūpi un izglītības kvalitātes nodrošināšanu pamatojoties uz katra bērna individuālajām spējām un vajadzībām. Konvencija nosaka gan tiesības, gan pienākumus pret valsti, sabiedrību, vecākiem, kā arī sabiedrības, vecāku un valsts atbildību pret bērniem.
 
Lai realizētu sociālpediatriskās aprūpes modeli, ievērojot Konvenciju par bērnu tiesībām, nepieciešams īstenot sekojošus pasākumus.
1. Veicināt speciālistu interdisciplināra darba sistēmas izveidošanu izglītības un speciālās izglītības jomās Latvijā.
2. Rosināt izstrādāt vienotu terminoloģiju un veikt korektus skaidrojumus speciālajā pedagoģijā (piemēram, šādiem terminiem – mācīšanās grūtības, mācīšanās traucējumi, specifiski mācīšanās iemaņu traucējumi, utt.).
3. Pilnveidot atbilstošo normatīvo dokumentu izstrādi, kas nodrošinātu savlaicīgu bērnu agrīno diagnostiku un valsts apmaksātu nepieciešamo korekciju, atbilstoši bērna nepieciešamībai ( speciālistu interdisciplinārs darbs).
4. Mudināt ieviest obligātās logopēdiskās pārbaudes bērniem trīs un piecu gadu vecumā.
5. Sekmēt logopēdiskās palīdzības darbu:
• ieteikt palielināt logopēdu skaitu izglītības un veselības aprūpes iestādēs,
• aicināt pašvaldības apmaksāt klientiem saņemtos logopēdiskos pakalpojumus,
• veidot standartizētus valodas vērtēšanas skrīninga testus un aprobēt tos,
• veicināt specializēto logopēdisko grupu atvēršanu pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs.
6. Rosināt profesionālās asociācijas – bērnu neirologu, logopēdu un Montesori pedagogu, Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas (MFAD) Staigāšanas, Runas un Valodas sapratnes skalu standartizēšanai.
7. Izglītības satura un eksaminācijas centram (ISEC) ieteikt gala pārbaudījumus 3.,6.un 9.klasē pielāgot skolēniem ar mācīšanās traucējumiem (audio ierakstā sagatavots pārbaudes darbs, ja skolēnam ir disleksija vai specifiski lasīšanas un rakstīšanas traucējumi), darba instrukcijā atrunāt iespējamos palīgmateriālus, ko skolēns drīkst izmantot uzdoto darbu pildot, un respektēt skolēnu darba tempu atbilstoši diagnozei un spējām.
8. Rosināt atbilstošu normatīvo dokumentu izstrādi, kas sekmētu speciālo integratīvo mācību programmu veiksmīgāku īstenošanu, risinot jautājumu par nepieciešamā izglītojošā, metodiskā un finansiālā nodrošinājuma saņemšanu.
9. Rast iespēju bērna sekmīgai integrācijai sabiedrībā izmantot multimodālās terapijas modeli, t.i., skolai ir iespēja pašai izvēlēties nepieciešamo valsts finansēto terapijas veidu;
10. Ieteikt ārstu izglītības programmās studiju kursu „Logopēdijas pamati”, kurā priekšstatu līmenī tiktu dotas zināšanas par runas un valodas funkcijas traucējumu korekciju un kompensāciju bērniem un pieaugušajiem.
11. Aicināt izveidot starpministriju darba grupu (VM, IZM, BĢLM, KM, LM), kas izstrādātu pamatprincipus un darbības struktūru sociālpediatrijas modeļa ieviešanai un finansēšanai Latvijā.
 
Biedrības „Kurzemes Akcija „Saules stars”” priekšsēdētāja,
Interdisciplinārā Bērnu Attīstības centra vadītāja
Dr. Aija Kauliņa
 
Liepājā, 2006.gada 24.jūlijā
Biedrība „Kurzemes Akcija „Saules stars””, ES Phare/SIF projekta ietvaros, iepērk Montesori oriģinālo - sensoro, matemātikas un valodas, materiālu mazo bērnu Montesori terapijai un grupu nodarbībām, par kopējo summu EUR 2811.90 un Attīstības testu materiālus ET 6-6 par kopējo summu EUR 1702.
Sīkāka informācija pa tālruni 29417232

No 2005.gada septembra līdz 2006.gada jūlijam tiek realizēts ES Phare/SIF atbalstīts projekts
„Starpreģionālais sociālpediatriskās aprūpes tīkls Latvijā”.

 
Projekta mērķis ir izveidot starpreģionālo sociālpediatriskās aprūpes tīklu Latvijā, kurā iesaistīsies bērnu aprūpes speciālisti vai speciālistu apvienības no Kurzemes, Zemgales, Vidzemes, Latgales un Lielrīgas reģiona.
 
Projektā iesaistītās mērķa grupas:
o Bērni ar dažādiem attīstības traucējumiem no visas Latvijas, kā arī attīstības riska bērni.
o Šo bērnu vecāki un citas aprūpes personas.
o Bērnu aprūpes un izglītības speciālisti no visas Latvijas.
o Sabiedrība kopumā.
 
Projekta galvenās aktivitātes:
• Izveidot agrīnās diagnostikas un terapijas centru Rīgā.
• Veikt sociālpediatriskās aprūpes kursu bērniem Liepājā un Rīgā.
• Paplašināt un pilnveidot sociālpedatriskās aprūpes tīklu sadarbībai starp speciālistiem, speciālistu apvienībām un vecāku atbalsta grupām no visas Latvijas.
• Organizēt informatīvos un apmācību seminārus Liepājā un Rīgā, kā arī starptautiska mēroga konferenci Rīgā bērnu veselības, sociālās aprūpes un izglītības speciālistiem.
• Veicināt vecāku, aprūpes personu un sabiedrības izpratni par bērna ar īpašām un speciālām vajadzībām iesaistīšanās nepieciešamību aktīvā un visaptverošā attīstības – rehabilitācijas programmā, ko nodrošina sociālpediatrija.
• Izstrādāt stratēģiju un veikt pasākumus sociālpediatrijas kā jaunas medicīnas tehnoloģijas iekļaušanu valsts veselības aprūpes programmā.
• Izveidot apmācību programmu sociālpediatrijā.


2006.gada janvārī KASS Interdisciplinārais bērnu attīstības centrs svinēja 7 gadu jubileju un par godu tam 2006.gada 14.janvārī notika simpozijs bērnu veselības aprūpes speciālistiem, pedagogiem un sociālajiem darbiniekiem „Reģionālā sociālpediatriskā aprūpe bērnam un viņa ģimenei”, kurā ar referātiem uzstājās IBAC speciālisti un sadarbības partneri no Liepājas un Saldus.
 

 

2006.gada 9.-10.jūnijā, Rīgā, ES Phare/SIF projekta ietvaros notiks starptautiska konference „Sociālpediatriskā aprūpe bērnam un viņa ģimenei”
Konferences norises vieta:
Rīgas Stradiņa Universitātes Hipokrāta auditorija, Dzirciema iela 16, Rīga.

KONFERENCES PROGRAMMA
9.jūnijs

10.00-10.30 dalībnieku reģistrācija, kafijas galds Konferences atklāšanas uzrunas
10.30–11.30 Ainārs Baštiks, BĢL ministrs Jānis Vētra, RSU rektors Prof. Dr.med. Sabine. Stengel - Rutkowski Dr. med. B.Dietz SIF pārstāvis vecāku pārstāvis u.c. sabiedrības pārstāvji
Referāti:
11.30-11.50 Aija Kauliņa (bērnu neiroloģe, attīstības pediatre, KASS IBAC (Liepāja)vadītāja)
11.50-12.10 Prof. Dace Gardovska (RSU Pediatrijas katedras vadītāja)
12.10-12.30 Prof. Enoks Biķis (Latvijas Pediatru asociācijas prezidents)
13.00-14.00 Pārtraukums
14.00-18.00 Darbs divās paralēlās grupās
 
1. Simpozijs bērnu neiroloģijā
14.00-14.05 Prof. Egils Vītols - atklāšanas uzruna.
Referāti
14.05-15.00 Dr. med. Bernd Dietz (Universitātes bērnu klīnika, Datelne, Vācija)
15.00-15.30 Prof. Dr.med. Sabine Stengel - Rutkowski (Minhenes Universitāte, Vācija)
15.30-15.45 „Topomax pielietošana klīniskajā praksē” dr. Anna Veinberga, dr. Baiba Norīte, dr. Jekaterina Kogana
16.00-16.20 „Agrīnie bērnu balsta un kustību aparāta izteikti funkcionālie traucējumi kā galvas smadzeņu minimālās disfunkcijas sekas” Dr.med. Zinaīda Kasvande
16.20-16.40 „Priekšlaicīgi dzimušu bērnu un laikā dzimušu bērnu psihomotorās attīstības salīdzinājums” Zane Gaile, Klaudija Hēla (RSU, Fizioterapijas akadēmiskā skola)
16.40-17.20 „EEG bērnu vecumā, iespējas un nozīme” Baiba Norīte (bērnu neiroloģe)
17.20-17.40 „Bērnu vecuma epilepsija: BKUS pieredze: 2000-2004.” Inta Macāne (bērnu neiroloģe)
17.40-18.00 Aija Kauliņa (bērnu neiroloģe/attīstības pediatre, Liepāja)
 
2. Pirmsskolas un skolas vecuma problemātikai veltīta darba grupa pedagogiem, psihologiem, logopēdiem, mūzikas terapeitiem, sociālajiem darbiniekiem:

14.00-14.20 atklāšanas uzruna, referāts Mg paed. Inese Stepko (IBAC (Liepāja) Montesori pedagoģe, Liepājas 15.vsk.speciālā pedagoģe)
14.20-14.40 „Agrīnās komunikācijas nozīme valodas attīstībā” Mg paed Zane Tumševica (IBAC (Liepāja) agrīnās attīstības logopēde, Liepājas speciālās pamatskolas logopēde)
14.40-15.10 „Mūzikas terapijas iespējas darbā ar uzmanības traucējumiem klasē” Mg mus. Valdis Bernhofs (mūzikas terapeits)
15.10-15.30 „Ergoterapija kā rehabilitācijas nozare” Sarmīte Kokina (BVC „Ķengarags” ergoterapeite)

Darbs divās paralēlās grupās

Pirmsskolas darba grupa

16.00-16.20 ”Agrīna runas terapija mazrunājošiem bērniem” Maruta Tiltiņa (Saldus rajona logopēdu MA vadītāja, Saldus Veselības centrs, agrīnās attīstības logopēde/logopēde)
16.20-16.40 „Atbalsta sistēma bērniem ar mācīšanās traucējumiem pirmsskolas vecumā” Stella Mutule (RD Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta galvenā speciāliste speciālās pedagoģijas jautājumos)
16.40-17. 00 „Marijas Montesori atveseļojošās pedagoģijas kabineta darba pieredze” Regīna Šaca „BVC „Ķengarags”, Montesori pedagoģe, logopēde
17.00-18.00 Diskusijas.

Skolas darba grupa

16.00-16.20 „Lasīšanas traucējumi” Mg.sc.sal. Baiba Trinīte (logopēde, LPA Pedagoģijas katedras lektore)
16.20-16.40 „Mācīšanās traucējumi un to psiholoģiskie aspekti” Mg sc.sal. Andra Vabale (Limbažu konsultatīvā bērnu centra vadītāja, logopēde)
16.40-17.00 „Darba pieredze privātsākumskolā „Varavīksne”” Ingvilda Parfjonova (privātsākumskola „Varavīksne”, Liepāja, vadītāja)
17.00-18.00 Diskusijas.
 
10.jūnijs  
9.30-10.30 Viesreferāts par humānģenētikas tēmu, Prof. Dr.med., S. Stengel-Rutkowski (ģenētiķe, Minhenes Universitāte, Vācija).
10.30-10.50 9.jūnija bērnu neirologu darba grupas ziņojums
10.50-11.10 9.jūnija pirmskolas un skolas vecuma problemātikai veltīto darba grupu ziņojumi
11.40-12.00 „Mācību traucējumi un to neirofizioloģiskais pamatojums” Ilze Jostmane (bērnu neiroloģe, ārsta prakse neiroloģijā un akupunktūrā, Liepāja)
12.00-12.30 „Psihologa loma sociālpediatriskās aprūpes kontekstā” Mg psyh.. Gundega Demidova (klīniskā psiholoģe, Latvijas Psihologu apvienības valdes priekšsēdētāja)
12.30-13.00 „Agrīnā logopēdiskā skrīninga nozīme runas un valodas traucējumu profilaksē” Mg sc.sal. Baiba Trinīte (logopēde, LPA Pedagoģijas katedras lektore)
13.00-14.00 Pārtraukums
14.00-14.20 „Atbalsta sistēma bērniem ar mācīšanās traucējumiem skolas vecumā” Stella Mutule (RD Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta galvenā speciāliste speciālās pedagoģijas jautājumos)
14.20-14.40 „Mūzikas terapijas attīstība Latvijā” mūzikas terapeite Līga Enģele (Liepājas Pedagoģijas akadēmija, Mūzikas katedras asistente)
14.40-15.00 ”Problēmas un risinājumi ģimenēs, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām” Ilga Ivanova (Ludzas bērnu un jauniešu centrs).
15.00-15.20
15.20-16.00 Noslēguma diskusijas.
 
Dalības maksa LVL 20 par divām dienām.
 
Par konferences gaitu un iespējamajām izmaiņām interesēties organizācijas komitejā:
Dr. Aija Kauliņa – Biedrības „Kurzemes Akcija „Saules stars”” priekšsēdētāja
Tel. 9417232 (Aija Kauliņa), 9787477 (Inese Stepko)
Tel. 3480282, fax: 3480221, e-pasts: kassibac@apollo.lv d_bindere@inbox.lv
www.liepaja-saulesstars.lv
 

[Par mums] [Pakalpojumi] [Speciālisti] [Apmācības] [Aktualitātes]

 

© Saules Stars 2003